БРТК

Бургаска Регионална Туристическа Камара


Подаване на заявления и документи, водене на отчетност и предоставяне на информация чрез Национална информационна система „Отпадъци“(НИСО)


МОСВ с официално писмо Ви информира, че с цел отстраняване на допълнителни проблеми при работата с НИСО, произтичащи от нормативна уредба, и за оптимизиране на дейностите по водене на отчетност и предоставяне на информация във връзка с отпадъците, МОСВ съвместно с ИАОС работи по проект на наредба за изменение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За възникнали въпроси и при необходимост от указания, можете да се обърнете към инж. Валери Серафимов, Директор на Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ към ИАОС, тел. 02/940 64 87 и електронен адрес: serafimov@eea.government.bg

С уважение:

Николай Кънчев

Заместник-министър на околната среда и водите